محمدرضا آشوری

درباره من

دکتر محمدرضا آشوری
image

دانشیار گروه آموزشی مکاترونیک ( مکانیک ) @ دانشکده مهندسی مکانیک

...

محقق گوگل

(1402/12/6)

استنادات

822

h-index

14

i10-index

25

مؤلفین همکار

3

اسکوپوس

(1402/12/5)

استنادات

519

مقالات

83

h-index

12

مؤلفین همکار

71

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1377

دكتري مهندسي مكانيك - ديناميك و ارتعاشات

Imperial college of Science, Technology and Medicine, London, UK

1369

كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك

دانشگاه علم و صنعت ايران

1365

كارشناسي مهندسي مكانيك

دانشگاه تهران

تجارب

1383

مدير تحصيلات تكميلي دانشكده فني-مهندسي

دانشگاه سمنان

1391

مدير دفتر روابط بين الملل

دانشگاه سمنان

مهارت ها

انجام آزمايش و تحليل مودال

اولویت های پژوهشی

ارتعاشات مكانيكي

آناليز مودال

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Fuzzy Dispersion Entropy: A Nonlinear Measure for Signal Analysis
IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS(2022)
9511173002, ^محمد مهدی خطیبی*, ^محمدرضا آشوری, حامد اعظمی
Tailoring the effects of interface physics on the free vibration of graphene-boron nitride heterostructure
DIAMOND AND RELATED MATERIALS(2022)
9522169011, ^محمد مهدی خطیبی*, صادق صادق زاده, ^محمدرضا آشوری
Classification of a cracked-rotor system during start-up using Deep learning based on convolutional neural networks
Journal of Vibroengineering(Scopus)(2021)
نیما رضازاده*, ^محمدرضا آشوری, شیلا فلاحی
Bearing Fault Diagnosis Using Refined Composite Generalized Multiscale Dispersion Entropy‐Based Skewness and Variance and Multiclass FCM‐ANFIS
ENTROPY(2021)
9511173002, ^محمد مهدی خطیبی*, ^محمدرضا آشوری, حامد اعظمی
Inverse dynamic finite element-optimization modeling of the brain tumor mass-effect using a variable pressure boundary
COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE(2021)
9422173002, ^محمدرضا آشوری, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*, علیرضا کریمی
Effect of nitrogen or boron impurities on the mechanical and vibrational properties of graphene nanosheets: a molecular dynamics approach
MICRO & NANO LETTERS(2020)
9522169011, ^محمد مهدی خطیبی*, ^محمدرضا آشوری, صادق صادق زاده
Gas pressure and density effects on vibration of cylindrical pressure vessels: analytical, numerical and experimental analysis
SN Applied Sciences(2020)
9511821006, ^میثم شکوری*, ^محمدرضا آشوری
Vibration analysis of circular single-layer Graphene sheet using Finite Element Method
Mechanics of Advanced Composite Structures(2019)
9522169011, ^محمدرضا آشوری*, ^محمد مهدی خطیبی, صادق صادق زاده
Application of dispersion entropy to status characterization of rotary machines
JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION(2019)
مصطفی رستاقی*, ^محمدرضا آشوری, حامد اعظمی
Modal participation in multiple input Ibrahim time domain identification
MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS(2019)
Rune Brincker*, Peter Olsen, Sandro Amador, Martin Juul, عبدالله ملک جعفریان, ^محمدرضا آشوری
A proper lifting scheme wavelet transform for vibration-based damage identification in composite laminates
JOURNAL OF THERMOPLASTIC COMPOSITE MATERIALS(2018)
^احمد قاسمی قلعه بهمن*, ^محمدرضا آشوری, 9011164006
Investigating the vibrational behaviour of a rotating two-blade propeller by using a self-tracking method
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF ME CHANICAL ENGINEERING SCIENCE(2018)
^محمدرضا آشوری*, ^فرهاد طالبی, 9011164004, مراد کریم پور
Damage identification in composite laminates using a hybrid method with wavelet transform and finite element model updating
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF ME CHANICAL ENGINEERING SCIENCE(2018)
^محمدرضا آشوری*, ^احمد قاسمی قلعه بهمن, 9011164006
An Investigation into Different Power Consumption Parameters of Rushton Turbines: A Computational Survey
TRANSACTIONS OF FAMENA(2018)
^محمدرضا آشوری*, ^فرهاد طالبی, 9011164004, مراد کریم پور
A COMPUTATIONAL STUDY ABOUT THE EFFECT OF TURBINES PITCHED BLADE ATTACK ANGLE ON THE POWER CONSUMPTION OF A STIRRED TANK
International Journal of Engineering Transactions A: Basics(2018)
^محمدرضا آشوری*, ^فرهاد طالبی, 9011164004
افزایش پایداری به نویز در شناسایی پارامترهای عیب تورق در صفحات کامپوزیتی با استفاده از روش هیبریدی
علوم و فناوری کامپوزیت(2017)
^محمدرضا آشوری, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*, 9011164006
Reduction of magneto rheological dampers stiffness by incorporating of an eddy current damper
JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION(2017)
علی اصغر مداح, یوسف حجت*, محمدرضا کرفی, ^محمدرضا آشوری
An Efficient Modal Strain Energy-Based Damage Detection for Laminated Composite Plates
ADVANCED COMPOSITE MATERIALS(2017)
^محمدرضا آشوری*, ^احمد قاسمی قلعه بهمن, 9011164006
Identification of shallow cracks in rotating systems by utilizing convolutional neural networks and persistence spectrum under constant speed condition
Journal of Mechanical Engineering, Automation and Control Systems(2022)
نیما رضا زاده*, ^محمدرضا آشوری, شیلا فلاحی
A Comprehensive Categorization of Micro/Nanomechanical Resonators and Their Practical Applications from an Engineering Perspective: A Review
Advanced Electronic Materials(2022)
9421173001, ^امین نیکوبین*, ^محمدرضا آشوری
Increasing the efficiency of a bistable cantilever beam energy harvester exploiting vibro-impact effects
JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES(2023)
9511173003, ^محمدرضا آشوری*, ^محمد مهدی خطیبی
A position- and time-dependent pressure profile to model viscoelastic mechanical behavior of the brain tissue due to tumor growth
COMPUTER METHODS IN BIOMECHANICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING(2023)
9422173002, ^محمدرضا آشوری, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*, علیرضا کریمی
Refined Composite Multiscale Fuzzy Dispersion Entropy and Its Applications to Bearing Fault Diagnosis
ENTROPY(2023)
9511173002, ^محمد مهدی خطیبی*, ^محمدرضا آشوری, حامد اعظمی
مطالعه ی تجربی عدم‌قطعیت در اندازه‌گیری شکل مود پره در آزمون مودال
بیست و هشتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران/2020 ISME(2020-05-27)
9522169003, ^محمد مهدی خطیبی*, ^محمدرضا آشوری, حیدر روحی قادیکلایی
مطالعه رفتار ارتعاشی ورق گرافن تک‌لایه دایروی به روش المان محدود
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
9522169011, ^محمدرضا آشوری*, ^محمد مهدی خطیبی, صادق صادق زاده
تشخيص عيوب ماشين آلات دوار با استفاده از الگوريتم هاي نوين مبتني بر آنتروپي
رستاقي مصطفي(تاریخ دفاع: 1400/12/25) ، مقطع : دكتري
تحليل اثر اختلالات مكانيكي مطلوب بر ميكرو/نانو سنسورهاي رزونانسي غيرخطي با درجه آزادي محدود بر مبناي كوپلينگ مودهاي ارتعاشي
قائمي نرجس(تاریخ دفاع: 1402/07/24) ، مقطع : دكتري
تحليل فركانس هايطبيعي صفحه ي گرافن هيبريد شده با روش المان محدود
كريمي گله مرتضي(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عدم قطعيت در اندازه گيري شكل مود پره دوار
بهشتي مصطفي(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تغييرات فشار و نوع گاز بر فركانس طبيعي مخازن تحت فشار ساخته شده از مواد همسانگرد و مركب
مير اميد(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه رفتار مكانيكي و ارتعاشي نانو حسگرهاي جرمي گرافن / نيتريد بور
مهرباني محبوبه(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي غير مستقيم پارامترهاي مودال سازه تحت بار متحرك
عبداللهي محمد(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر دمپينگ در پره هاي دوار با استفاده از نتايج اندازه گيري ارتعاش سنج ليزر داپلر
اصغري عباس(تاریخ دفاع: 1398/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش تنش هاي پسماند اتصالات جوشي به كمك ارتعاشات مكانيكي
افشاريان جم مجيد(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه فركانس هاي طبيعي استوانه جدار ضخيم تو خالي ساخته شده از مواد خاص گرادياني طبق تئوري سه بعدي الاستيسيته به روش المان محدود
كياني فر مرتضي(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تنظيم پارامترهاي تجربي مدل هاي متداول آشفتگي در بررسي رفتار ارتعاشي يك پره دوار
روحي قادي كلائي حيدر(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : دكتري
تعيين عمق و اندازه عيب تورق در صفحات كامپوزيتي بر اساس استفاده همزمان تبديل ويولت و بروز رساني مدل المان محدو
كوكبي محمدجواد(تاریخ دفاع: 1395/12/04) ، مقطع : دكتري
-
حسيني مقدم مريم(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
بخشي مهدي(تاریخ دفاع: 1392/07/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
حميدي پور محسن(تاریخ دفاع: 1390/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين خواص مكانيكي در كاموزيتهاي لايه اي به كمك آناليز مودال
معصومي فرشيد(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايداري ديناميكي يك ورق الاستيك بيضوي
كشوري محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1391/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي نيرو در تست مودال محيطي
سرپرست هدي(تاریخ دفاع: 1391/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
جمشيدي احسان(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : دكتري
پايان نامه
خطيبي محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1392/07/18) ، مقطع : دكتري
بررسي روشهاي تعيين خرابي در اجزاي سيستمهاي پانلي
سرخوش سامان(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين خصوصيات اينرسي سازه ها با استفاده از نتايج تست مودال
معصومي مسعود(تاریخ دفاع: 1390/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بروز كردن اجزاء محدود با استفاده از نتايج تست مودال
مرعشي سيد مازيار(تاریخ دفاع: 1391/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترك در سازه ها با استفاده از اسكن ليزر
نيستاني هيربد(تاریخ دفاع: 1391/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رشد ترك در مواد نانو كامپوزيت و مدل سازي و تحليل آن
همتيان حسين(تاریخ دفاع: 1390/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
افزایش پایداری به نویز در شناسایی پارامترهای عیب تورق در صفحات کامپوزیتی با استفاده از روش هیبریدی
علوم و فناوری کامپوزیت(0)
^محمدرضا آشوری, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*, 9011164006

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی مکاترونیک ( مکانیک )، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، ایران
mashoori@semnan.ac.ir
(+98)2331533364

فرم تماس