محمدرضا آشوری

درباره من

دکتر محمدرضا آشوری
image

دانشیار گروه آموزشی مکاترونیک ( مکانیک ) @ دانشکده مهندسی مکانیک

...

محقق گوگل

(1401/5/14)

استنادات

651

h-index

13

i10-index

18

مؤلفین همکار

3

اسکوپوس

(1401/5/14)

استنادات

392

مقالات

79

h-index

10

مؤلفین همکار

69

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1377

دكتري مهندسي مكانيك - ديناميك و ارتعاشات

Imperial college of Science, Technology and Medicine, London, UK

1369

كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك

دانشگاه علم و صنعت ايران

1365

كارشناسي مهندسي مكانيك

دانشگاه تهران

تجارب

1383

مدير تحصيلات تكميلي دانشكده فني-مهندسي

دانشگاه سمنان

1391

مدير دفتر روابط بين الملل

دانشگاه سمنان

مهارت ها

انجام آزمايش و تحليل مودال

اولویت های پژوهشی

ارتعاشات مكانيكي

آناليز مودال

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Inverse dynamic finite element-optimization modeling of the brain tumor mass-effect using a variable pressure boundary
COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE(2021)
9422173002, ^محمدرضا آشوری, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*, علیرضا کریمی
Bearing Fault Diagnosis Using Refined Composite Generalized Multiscale Dispersion Entropy‐Based Skewness and Variance and Multiclass FCM‐ANFIS
ENTROPY(2021)
9511173002, ^محمد مهدی خطیبی*, ^محمدرضا آشوری, حامد اعظمی
Effect of nitrogen or boron impurities on the mechanical and vibrational properties of graphene nanosheets: a molecular dynamics approach
MICRO & NANO LETTERS(2020)
9522169011, ^محمد مهدی خطیبی*, ^محمدرضا آشوری, صادق صادق زاده
Gas pressure and density effects on vibration of cylindrical pressure vessels: analytical, numerical and experimental analysis
SN Applied Sciences(2020)
9511821006, ^میثم شکوری*, ^محمدرضا آشوری
Vibration analysis of circular single-layer Graphene sheet using Finite Element Method
Mechanics of Advanced Composite Structures(2019)
9522169011, ^محمدرضا آشوری*, ^محمد مهدی خطیبی, صادق صادق زاده
Application of dispersion entropy to status characterization of rotary machines
JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION(2019)
مصطفی رستاقی*, ^محمدرضا آشوری, حامد اعظمی
Modal participation in multiple input Ibrahim time domain identification
MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS(2019)
Rune Brincker*, Peter Olsen, Sandro Amador, Martin Juul, عبدالله ملک جعفریان, ^محمدرضا آشوری
A proper lifting scheme wavelet transform for vibration-based damage identification in composite laminates
JOURNAL OF THERMOPLASTIC COMPOSITE MATERIALS(2018)
^احمد قاسمی قلعه بهمن*, ^محمدرضا آشوری, 9011164006
Investigating the vibrational behaviour of a rotating two-blade propeller by using a self-tracking method
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF ME CHANICAL ENGINEERING SCIENCE(2018)
^محمدرضا آشوری*, ^فرهاد طالبی, 9011164004, مراد کریم پور
Damage identification in composite laminates using a hybrid method with wavelet transform and finite element model updating
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF ME CHANICAL ENGINEERING SCIENCE(2018)
^محمدرضا آشوری*, ^احمد قاسمی قلعه بهمن, 9011164006
An Investigation into Different Power Consumption Parameters of Rushton Turbines: A Computational Survey
TRANSACTIONS OF FAMENA(2018)
^محمدرضا آشوری*, ^فرهاد طالبی, 9011164004, مراد کریم پور
A COMPUTATIONAL STUDY ABOUT THE EFFECT OF TURBINES PITCHED BLADE ATTACK ANGLE ON THE POWER CONSUMPTION OF A STIRRED TANK
International Journal of Engineering Transactions A: Basics(2018)
^محمدرضا آشوری*, ^فرهاد طالبی, 9011164004
افزایش پایداری به نویز در شناسایی پارامترهای عیب تورق در صفحات کامپوزیتی با استفاده از روش هیبریدی
علوم و فناوری کامپوزیت(2017)
^محمدرضا آشوری, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*, 9011164006
Reduction of magneto rheological dampers stiffness by incorporating of an eddy current damper
JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION(2017)
علی اصغر مداح, یوسف حجت*, محمدرضا کرفی, ^محمدرضا آشوری
An Efficient Modal Strain Energy-Based Damage Detection for Laminated Composite Plates
ADVANCED COMPOSITE MATERIALS(2017)
^محمدرضا آشوری*, ^احمد قاسمی قلعه بهمن, 9011164006
Classification of a cracked-rotor system during start-up using Deep learning based on convolutional neural networks
Journal of Vibroengineering(Scopus)(2021)
نیما رضازاده*, ^محمدرضا آشوری, شیلا فلاحی
Tailoring the effects of interface physics on the free vibration of graphene-boron nitride heterostructure
DIAMOND AND RELATED MATERIALS(2022)
9522169011, ^محمد مهدی خطیبی*, صادق صادق زاده, ^محمدرضا آشوری
مطالعه ی تجربی عدم‌قطعیت در اندازه‌گیری شکل مود پره در آزمون مودال
بیست و هشتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران/2020 ISME(2020-05-27)
9522169003, ^محمد مهدی خطیبی*, ^محمدرضا آشوری, حیدر روحی قادیکلایی
مطالعه رفتار ارتعاشی ورق گرافن تک‌لایه دایروی به روش المان محدود
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
9522169011, ^محمدرضا آشوری*, ^محمد مهدی خطیبی, صادق صادق زاده
كنترل فعال ارتعاشات تيرهاي كامپوزيتي با استفاده از لايه هاي پيزو الكتريك
ژرفي حديث ، مقطع : كارشناسي ارشد
عيب يابي ياتاقانهاي غلتشي با استفاده از آناليز ارتعاشي
اكبري جامي مهدي ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تشخيص ترك در سازه با استفاده از آناليز ارتعاشي
بخشي زاده علي ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رشد ترك در مواد نانو كامپوزيت و مدل سازي و تحليل آن
همتيان حسين(تاریخ دفاع: 1390/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترك در سازه ها با استفاده از اسكن ليزر
نيستاني هيربد(تاریخ دفاع: 1391/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بروز كردن اجزاء محدود با استفاده از نتايج تست مودال
مرعشي سيد مازيار(تاریخ دفاع: 1391/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين خصوصيات اينرسي سازه ها با استفاده از نتايج تست مودال
معصومي مسعود(تاریخ دفاع: 1390/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل فعال يك تير با استفاده از مواد پيزو الكتريك
قوشچيان حامد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي روشهاي تعيين خرابي در اجزاي سيستمهاي پانلي
سرخوش سامان(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
خطيبي محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1392/07/18) ، مقطع : دكتري
پايان نامه
جمشيدي احسان(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : دكتري
شناسايي نيرو در تست مودال محيطي
سرپرست هدي(تاریخ دفاع: 1391/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايداري ديناميكي يك ورق الاستيك بيضوي
كشوري محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1391/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين خواص مكانيكي در كاموزيتهاي لايه اي به كمك آناليز مودال
معصومي فرشيد(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
حميدي پور محسن(تاریخ دفاع: 1390/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
بخشي مهدي(تاریخ دفاع: 1392/07/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
حسيني مقدم مريم(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين عمق و اندازه عيب تورق در صفحات كامپوزيتي بر اساس استفاده همزمان تبديل ويولت و بروز رساني مدل المان محدو
كوكبي محمدجواد(تاریخ دفاع: 1395/12/04) ، مقطع : دكتري
تنظيم پارامترهاي تجربي مدل هاي متداول آشفتگي در بررسي رفتار ارتعاشي يك پره دوار
روحي قادي كلائي حيدر(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : دكتري
محاسبه فركانس هاي طبيعي استوانه جدار ضخيم تو خالي ساخته شده از مواد خاص گرادياني طبق تئوري سه بعدي الاستيسيته به روش المان محدود
كياني فر مرتضي(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش تنش هاي پسماند اتصالات جوشي به كمك ارتعاشات مكانيكي
افشاريان جم مجيد(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر دمپينگ در پره هاي دوار با استفاده از نتايج اندازه گيري ارتعاش سنج ليزر داپلر
اصغري عباس(تاریخ دفاع: 1398/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي غير مستقيم پارامترهاي مودال سازه تحت بار متحرك
عبداللهي محمد(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه رفتار مكانيكي و ارتعاشي نانو حسگرهاي جرمي گرافن / نيتريد بور
مهرباني محبوبه(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تغييرات فشار و نوع گاز بر فركانس طبيعي مخازن تحت فشار ساخته شده از مواد همسانگرد و مركب
مير اميد(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عدم قطعيت در اندازه گيري شكل مود پره دوار
بهشتي مصطفي(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل فركانس هايطبيعي صفحه ي گرافن هيبريد شده با روش المان محدود
كريمي گله مرتضي(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل اثر اختلالات مكانيكي مطلوب بر ميكرو/نانو سنسورهاي رزونانسي غيرخطي با درجه آزادي محدود بر مبناي كوپلينگ مودهاي ارتعاشي
قائمي نرجس ، مقطع : دكتري
تشخيص عيوب ماشين آلات دوار با استفاده از الگوريتم هاي نوين مبتني بر آنتروپي
رستاقي مصطفي ، مقطع : دكتري
بررسي رفتار ديناميكي سيستم ترمز ديسكي خودرو با در نظر گرفتن عدم قطعيت در پارامترها
نوحي فهيمه ، مقطع : دكتري
افزايش پهناي باندفركانسي برداشت كننده غيرخطي انرژي ارتعاشي،به منظورافزايش سطح برداشت انرژي
شاهسوار مصطفي ، مقطع : دكتري
پيش بيني تغيير شكل مغز در اثر خارج كردن تومور، با مدلسازي المان محدود و تحليل عددي، و بر مبناي تطبيق با نتايج تصويربرداري تشديد مغناطيسي
عبدالكريم زاده فاطمه ، مقطع : دكتري
افزایش پایداری به نویز در شناسایی پارامترهای عیب تورق در صفحات کامپوزیتی با استفاده از روش هیبریدی
علوم و فناوری کامپوزیت(0)
^محمدرضا آشوری, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*, 9011164006

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی مکاترونیک ( مکانیک )، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، ایران
mashoori@semnan.ac.ir
(+98)2331533364

فرم تماس